firm20200101

主持:電影俠、Ryan

日期:2020 年 01 月 01 日

節目:後巷電影院

1. 葉問四大鬥星戰九,贏人次輸收入,最後差距可能沒有大家想像大。剩下的電影們,最後可能《返校》會常做常有?                          
2. 2020年首周上映新片,有甚麼值得期待?2019年尾連續三間戲院開張,影藝第三次開張,選址九龍城廣場有甚麼值得期待的地方?聖誕災難片花落Cats家,如此大製作如何演變成"不該出現在影史上的電影"?                                                                                               
3. 韓國災難片賀歲,白頭山:火山浩劫,災難片包裝之下如何變成太貪心的笑片混炒政治諷刺片?年尾5場衝刺金像獎電影,又有甚麼新戲加入戰局?

第一節:


按這主下載   按後備下載

 

立即成為會員


登入/登出